Regulamin

§1
Definicje:

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

 • 1 Serwis

  - strona internetowa znajdująca się pod adresem www.zapytanie.pl umożliwiająca zadawanie zapytań ofertowych według ściśle określonych kryteriów i przesyłania tych zapytań do Wykonawców.

 • 2 Operator

  OPUS.NET Sp. Z o.o. Z siedzibą w Lublinie ul. Dobrzańskiego 1, NIP: 563-218-84-95 świadcząca usługi handlowe oraz administracyjne serwisu będąca jednocześnie właścicielem serwisu zapytanie.pl

 • 3 Wykonawca

  - użytkownik Serwisu prezentujący za jego pośrednictwem możliwość wykonania określonej usługi lub składający propozycję wykonania usługi w ramach jednej z wymienionych na stronie serwisu branż, tj., reklama, e-marketing, budownictwo, hotelarstwo, szkolenia, biura podróży, zarejestrowany w serwisie.

 • 4 Klient

  – każdy użytkownik Serwisu posiadający zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań oraz nabywania praw lub posiada umocowanie prawne do zaciągania zobowiązań oraz nabywania praw w imieniu osoby prawnej, fizycznej lub jednostki organizacyjnej.

 • 5 Usługa

  - dostęp do strony internetowej www.zapytanie.pl umożliwiający wysyłanie i otrzymywanie zapytań ofertowych.

 • 6 Użytkownik

  – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu.

 • 7 Abonament

  - opłata miesięczna, roczna lub dwuletnia wniesiona przez Wykonawcę w procesie rejestracji do Serwisu.

 • 8 Oferta handlowa

  - oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przedstawiona w odpowiedzi na zapytanie, którą Wykonawca przesyła Klientowi.

 • 9 Usługa e-mail marketing

  usługa świadczone przez operatora na rzecz firm abonentów lub firm zewnętrznych polegająca na rozesłaniu informacji handlowej lub marketingowej do abonentów serwisu zapytanie.pl

§2
Przedmiot regulaminu:

 • 1

  Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają sposób korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Operatora, Klienta i Wykonawcy oraz wszelkie inne informacje o charakterze porządkowym.

 • 2

  2Każdy Użytkownik serwisu z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.

§3
Operator:

 • 1

  Operator nie jest stroną umów lub innych czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Klientem a Wykonawcą.

 • 2

  Operator nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów zawartych w następstwie lub w związku z przesłaniem zapytani.

 • 3

  Operator nie odpowiada za treść zapytań kierowanych przez Klientów, ani ofert składanych przez Wykonawców w odpowiedzi na zapytania Klientów.

 • 4

  Operator jest zobowiązany do utrzymania Serwisu w stanie umożliwiającym jego użytkowanie.

 • 5

  Operator nie gwarantuje bezawaryjnego działania serwisu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za poniesione straty lub utracone korzyści powstałe w wyniku nieprawidłowego działania Serwisu lub jego całkowitego wyłączenia.

 • 6

  Operator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu Serwisu wynikających z przyczyn technicznych.

 • 7

  Operator nie moderuje przesyłanych zapytań ofertowych, nie wpływa na ilość wysłanych zapytań czy udzielonych odpowiedzi.

 • 8

  Operator nie odpowiada za treść przesyłanych zapytań ofertowych oraz ich autentyczność.

 • 9

  Operator nie odpowiada za ilość wysyłanych zapytań ofertowych, jak również nie gwarantuje Klientowi otrzymania odpowiedzi od Wykonawcy.

 • 10

  Operator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełniania informacji podanych przez użytkownika. W tym celu Operator może skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu.

 • 11

  Operator odpowiada za pozyskiwanie zapytań ofertowych, promocję Serwisu wśród potencjalnych użytkowników.

§4
Wykonawca:

 • 1

  Korzystanie z serwisu przez Wykonawcę jest odpłatne. Wysokość ceny abonamentu ustala Operator i określa w § 8 niniejszego Regulaminu zatytułowanym „opłaty abonamentowe”, Wykonawcy - członkowie grupy marketingowej działajaćej przy Zapytanie.pl są zwolnieni z opłat abonamentowych.

 • 2

  W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji oraz wszystkich dalszych czynności w Serwisie może dokonać wyłącznie osoba, która jest do tego należycie umocowana przez ten podmiot.

 • 3

  Przy rejestracji Wykonawca podaje dane wymagane do poprawnego działania Serwisu obejmujące: adres, kod pocztowy, adres e-mail, na który będą przesyłane zapytania ofertowe, NIP, osobę upoważnioną do kontaktu, numer telefonu, branżę, obszar działalności, nazwę firmy). Dokonanie rejestracji jest potwierdzane przez Serwis wiadomością e-mail.

 • 4

  Świadczenie przez Operatora usługi, której płatność będzie rozłożona na raty wymaga zawarcia pisemnej umowy pomiędzy Wykonawcą a Operatorem. W tym wypadku przypadku Wykonawca obowiązany jest podpisać stosowną umowę zawierającą dane niezbędne do wystawienia faktury.

 • 5

  Konto Wykonawcy umożliwia aktualizowanie danych adresowych oraz określanie zakresu własnej oferty. Korzystając z serwisu Wykonawca zobowiązuje się do aktualizowania tych informacji w ciągu 7 dni od ich zmiany.

 • 6

  Wykonawca wyraża zgodę na otrzymywanie od Operatora wszelkich informacji dotyczących działania serwisu oraz informacji handlowych z nim związanych na adres e-mail podany w danych rejestracyjnych.

 • 7

  Wykonawca wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych przesyłanych od Operatora, ale na rzecz innych podmiotów.

 • 8

  Operator zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego zablokowania konta Wykonawcy w przypadku podania przez niego nieprawdziwych danych, naruszenia przez niego postanowień niniejszego Regulaminu, bądź też naruszenia przez niego prawa lub praw osób trzecich. W tej sytuacji opłata abonamentowa nie podlega zwrotowi.

 • 9

  W przypadku zaprzestania świadczenia usług przez Operatora opłaty wniesione za aktywację kont zostaną zwrócone Wykonawcom w tej części, która nie została wykorzystana.

 • 10

  Wykonawca nie musi składać odpowiedzi na zapytania anonimowe.

§5
Klient:

 • 1

  Do korzystania z serwisu przez Klienta konieczne jest posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej i akceptacja niniejszego Regulaminu.

 • 2

  Korzystanie przez Klienta z serwisu jest nieodpłatne z zastrzeżeniem § 7 ust. 12. Klient nie musi posiadać konta w Serwisie.

 • 3

  Zadając zapytanie ofertowe za pomocą serwisu Klient wyraża zgodę na otrzymanie informacji handlowej od Wykonawców wybranych automatycznie przez Serwis.

 • 4

  Klient ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczone w Serwisie.

 • 5

  Serwis nie gromadzi i nie przechowuje żadnych danych osobowych Klientów poza adresem e-mail, który jest niezbędny do wykonania usługi oraz danych statystycznych dotyczących zadanych zapytań. Zgromadzone dane nie są przekazywane żadnym podmiotom trzecim ani nie są wykorzystywane w inny sposób niż do celów utrzymania serwisu i informowania jego użytkowników o statystykach zapytań lub zmianach w jego funkcjonowaniu.

 • 6

  Klient zobowiązuje się do zadawania zapytań związanych wyłącznie z rzeczywistymi potrzebami i oczekiwaniami. Operator zastrzega sobie prawo blokowania adresów e-mail Klientów zadających nieprawdziwe zapytania lub naruszające prawo lub prawa osób trzecich bądź też naruszające postanowienia niniejszego Regulaminu.

 • 7

  Klient ponosi pełną odpowiedzialność za treści umieszczone przez siebie w zapytaniu, w tym jest odpowiedzialny za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

§6
Zapytania:

 • 1

  Wykonawca może otrzymywać zapytania tylko wtedy, gdy posiada aktywne konto w serwisie.

 • 2

  Zapytania ofertowe spływają do Wykonawców zgodnie z deklarowanymi przez nich informacjami na temat branży oraz zakresu terytorialnego wybranego podczas rejestracji do serwisu. Wykonawca nie otrzyma zapytania dotyczącego innej branży, oraz nieoznaczonych w procesie rejestracji kategorii w danej branży jak również spoza wybranego przez siebie obszaru terytorialnego.

 • 3

  Wykonawca zachowuje w pełni swobodę decydowania, na jakie zapytania Klientów chce odpowiedzieć, a które odrzucić.

 • 4

  Zapytania zawarte w Serwisie muszą być dokładnie opisane. Opis nie może zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych użytkowników.

 • 5

  Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z Serwisu informacji, w szczególności zapytań i danych Wykonawców.

 • 6

  Treść zapytania, w tym jego przedmiot, nie może zawierać treści reklamujących lub promujących usługi lub towary z zastrzeżeniem § 7 ust. 12 niniejszego Regulaminu, a ponadto naruszać przepisów obowiązującego prawa, w tym przepisów dotyczących dóbr osobistych lub praw osób trzecich, a także dobrych obyczajów.

 • 7

  Operator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, a także zdolność Użytkowników do zawarcia i realizacji umowy.

 • 8

  W przypadku blokady konta wszelkie opublikowane przez użytkownika zapytania bądź odpowiedzi na nie zostaną automatycznie usunięte.

 • 9

  Serwis może służyć jako system mailingowy, jednak wszystkie tego typu działania o charakterze marketingowym muszą być prowadzone wyłącznie przez Operatora.

 • 10

  Wysłanie przez użytkownika Serwisu treści reklamowej jest traktowane przez Operatora jako zakup usługi e-mailingowej Serwisu i wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty e-mail marketing, zgodnie z cennikiem za usługi stanowiącym integralną część niniejszego Regulaminu.

 • 11

  Zapytanie może złożyć także Wykonawca jeśli poszukuje podwykonawcy. W takim przypadku Operator prosi o umieszczenie stosownego komunikatu w treści zapytania.

§7
Usunięcie konta, oferty, zapytania,

 • 1

  Operator zastrzega sobie prawo do stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika naruszającego postanowienia niniejszego Regulaminu, przepisy prawa lub prawa osób trzecich

 • 2

  Operator ma prawo do wstrzymania opublikowania ogłoszenia i zablokowania konta Użytkownika, jeżeli treść zapytania narusza w jakikolwiek sposób przepisy niniejszego Regulaminu, lub przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności gdy zawiera treści:

  • a.) powszechnie uznawane za obelżywe,
  • b.) naruszające dobre obyczaje, prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej,
  • c.) wprowadzające w błąd.
   • a. treści promujące serwisy internetowe prowadzące konkurencyjną działalność w stosunku do Serwisu
   • b. zachęty do skorzystania z oferty umieszczonej poza Serwisem,
   • c. spamu – treści powszechnie uznawanych za niepożądane. Noszące wyraźne znamiona ofert handlowych, reklamy lub innych treści nie mających cech zapytania ofertowego.
   • d. treści niezwiązane bezpośrednio z oferowaną usługą,
   • e. konkursów i akcji promocyjnych, w szczególności tych wymagające od uczestników poniesienia określonych kosztów
   • f. propozycje wykonania czynności zabronionychprzez prawo.
 • 3

  Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia z serwisu oferty, jeśli jego treść narusza regulamin, prawo lub prawa stron trzecich.

 • 4

  Klient może usunąć zapytanie z serwisu. W tym celu należy wysłać odpowiednią informację do administratora serwisu.

§8
Opłaty abonamentowe:

 • 1

  Opłaty będą uiszczane na konto bankowe operatora za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

  Dane do przelewu:
  Opus Net Sp z o.o.  20-262 Lublin ul. Dobrzańskiego 1
  ING BANK ŚLĄSKI 36 1050 1953 1000 0023 6880 5483

 • 2

  Cennik dostępnych dla Wykonawcy usług oferowanych przez Operatora zostały wskazany w cenniku, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

 • 3

  Opłata za usługę jest pobierana z góry.

 • 4

  Warunkiem aktywacji konta jest zaksięgowana wpłata abonamentu na koncie Operatora.

 • 5

  Aktywacja następuje do 3 dni od daty zaksięgowania przelewu na koncie Operatora.

 • 6

  Wykonawca wyraża zgodę na przesłanie faktury VAT drogą elektroniczną, która zostanie mu przesłana na adres e-mail drogą elektroniczną na adres e-mail podany w procesie rejestracji, po wpłynięciu należności na konto operatora

 • 7

  Wykonawca upoważnia operatora do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

 • 8

  Wysokość abonamentu zależy od okresu, na jaki Usługodawca zadeklaruje się posiadać dostęp do usługi (miesiąc, rok lub dwa lata).

 • 9

  Operator zastrzega sobie prawo zmiany cennika w każdej chwili.

 • 10

  Operator zastrzega sobie prawo do organizowania promocji i działań marketingowych polegających na czasowym zmniejszeniu opłaty abonamentowej.

 • 11

  Obowiązująca promocja obniża opłaty z cennika podstawowego na warunkach określonych w regulaminie promocji.

 • 12

  Korzystanie z promocji krótkookresowych wyklucza możliwość rozbicia płatności na raty. 

§9
Postanowienia końcowe:

 • 1

  Operatorowi przysługuje prawo zmiany Regulaminu w każdej chwili.

 • 2

  Nowy Regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie na stronie www.zapytanie.pl

 • 3

  Użytkownik przy pierwszym logowaniu w serwisie po chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany.

 • 4

  W przypadku zmiany Regulaminu wpływającego na zasady płatności za usługi Wykonawca ma prawo wypowiedzieć umowę Operatorowi.

 • 5

  W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu Cywilnego.

 • 6

  Spory wynikłe na tle niniejszego regulaminu będą poddawane pod rozstrzygnięcie Sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Operatora.

Załączniki
Cennik usług

  cena standard PROMOCJA
Abonament kwartalny 200 zł netto 199 zł netto
Abonament pół roczny 350 zł netto 250 zł netto
Abonament roczny 500 zł netto 400 zł netto
*promocja trwa do 31.08.2013